Polityka prywatności

I. Zasady prywatności

Spółka Semergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowej 35, (dalej: „Spółka”), właściciel serwisu www.semergy.pl (dalej: „Serwis”), szanuje Państwa prywatność oraz ceni sobie Państwa zaufanie.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mogą nam Państwo udostępniać podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookie, skryptów i podobnych technologii w naszym Serwisie. W dalszej części polityki zawarte zostały informacje o prawach przysługujących podmiotom danych oraz sposobie ich realizacji.

Korzystając z Serwisu możecie Państwo w prosty sposób odszukać informacje dotyczące działalności Spółki, świadczonych usług, zapisać się do newslettera i skontaktować się z naszymi specjalistami poprzez dostępne formularze kontaktowe. Poprzez zakładkę „Kariera”, możecie Państwo aplikować na interesujące oferty zatrudnienia.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo. Regularnie kontrolujemy wprowadzone środki pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

1. Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

 1. Semergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489705, NIP: 7831707183, REGON: 302598908, e-mail: biuro@semergy.pl – Współadministrator pierwszy

 1. Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 5, 53 – 332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000486593, NIP: 8992749307, REGON: 022291931, e-mail: firma@artefakt.pl – Współadministrator drugi

 1. Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000802729, NIP: 6793189537, REGON: 384327108, e-mail: biuro@semahead.pl – Współadministrator trzeci

 1. Grupa Tense Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000767411, NIP: 5272880176, REGON: 382400887, e-mail: kontakt@grupatense.pl – Współadministrator czwarty

 1. Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634480,  NIP: 9231698844, REGON: 363841741, e-mail: biuro@widzialni.pl – Współadministrator piąty

Współadministratorzy tworzą jedną grupę przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo i osobowo i wspólnie ustalają m.in. strategię sprzedażową i organizacyjną. Współadministratorzy łącznie są nazywani również „Grupą SEO”.

Z każdym ze Współadministratorów mogą się Państwo skontaktować się kierując pismo na adres siedziby lub poprzez wskazany powyżej adres e-mail.

Współadministratorzy dokonali wspólnych uzgodnień określających odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Treść tych uzgodnień dostępna jest na stronach internetowych Współadministratorów:

1) Semergy sp. z o.o. sp.k z/s w Poznaniu: na stronie internetowej www.semergy.pl w zakładce RODO w stopce strony,

2) Artefakt sp. z o.o. sp.k. z/s w Wrocławiu: na stronie internetowej www.artefakt.pl w zakładce RODO w stopce strony,

3) Semahead sp. z o.o. sp.k. z/s w Poznaniu: na stronie internetowej semahead.agency w zakładce RODO w stopce strony,

4) Grupa Tense Polska sp. z o.o. sp.k. z/s w Poznaniu: na stronie internetowej www.grupatense.pl w zakładce RODO w stopce strony,

5) Widzialni.pl sp. z o.o. sp.k. z/.s w Poznaniu: na stronie internetowej www.widzialni.pl w zakładce RODO w stopce strony.

2. Punkt kontaktowy

Współadministratorzy ustanowili punkt kontaktowy, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

a) e-mail: iod@semergy.pl 

b) dane adresowe: Semergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”).

3. Inspektor ochrony danych

Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, pana Bartosza Kurzawę, z którym mogą Państwo skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych pełni jednocześnie rolę punktu kontaktowego (dane do kontaktu jak w pkt 2).

4. Dane osobowe

Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 1. Gromadzenie danych osobowych

 1. Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach, przedstawianych przed lub w trakcie pozyskiwania danych i nie będą one wykorzystywane w sposób wykraczający poza te cele.

 2. Przetwarzane będą wyłącznie te dane, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Współadministratorzy podejmą wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

 3. Możecie Państwo przekazać Współadministratorom dane osobowe, wypełniając formularze w Serwisie lub korespondując przez telefon, e-mail lub w inny dostępny sposób. Informacje, które Państwo podacie, mogą obejmować imię i nazwisko, adres domeny internetowej, nazwę firmy i stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.

 4. W odniesieniu do każdej Państwa wizyty w Serwisie, Współadministratorzy zbierają informacje za pomocą typowych narzędzi do gromadzenia informacji, takich jak pliki cookie, logi, sygnały nawigacyjne w sieci Web, piksele i podobne technologie dotyczące Państwa urządzenia oraz korzystania z Serwisu. W szczególności, Współadministratorzy automatycznie zbierają następujące informacje: adres IP, typ i wersja przeglądarki, pliki cookie powiązane z Serwisem, obsługiwany język.

 1. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub listownie są podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Współadministratorów, głównie z zakresu rozwiązań IT. Dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem podmiotom nieupoważnionym.

 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych przez Semergy sp. z o.o. sp.k., w szczególności innym podmiotom z grupy kapitałowej Bauer oraz dostawcom rozwiązań IT. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie Współadministratora i zapewniają bezpieczeństwo danych.

 1. Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu przetwarzania, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora lub do wycofania zgody albo wniesienia skutecznego sprzeciwu. Szczegółowe informacje dotyczące retencji danych znajdują się w dalszej części Polityki prywatności.

 1. Bezpieczeństwo danych

 1. Współadministratorzy podjęli środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności Państwa danych osobowych.

 2. Współadministratorzy przykładają dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie będą modyfikowane, udostępniane lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są upoważnione do dostępu do danych.

 1. Linki do stron osób trzecich

W Serwisie mogą być zamieszczone linki do stron innych podmiotów. Współadministratorzy nie sprawują kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponoszą odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zaleca się zapoznanie z polityką prywatności zamieszczoną na tych stronach przed skorzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

II. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W związku z nawiązaniem kontaktu, korzystaniem z funkcjonalności lub usług dostępnych w Serwisie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach i na podstawie:

 1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, wiadomość przesłaną do Semergy sp. z o.o. sp.k. w formularzu kontaktowym lub w innej formie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość);

 2. przesyłania newslettera, informacji marketingowych i handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda);

 3. badania oceny kontaktu podjętego przez naszego Doradcę/Opiekuna oraz nagrywania Państwa rozmów z Doradcą/Opiekunem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest doskonalenie procesu sprzedaży, obsługi Klienta lub Partnera oraz cele szkoleniowe);

 4. podjęcia działań zmierzających do przygotowania oferty i zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO, a w przypadku osób reprezentujących dany podmiot: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. analitycznym i statystycznym w związku z podjętym kontaktem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest optymalizacja oferty, badanie zainteresowania ofertą, poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych i możliwości rozwoju);

 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 7. dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie oraz do funkcjonalności Serwisu. W związku z nim na Państwa urządzeniu zapisują się niezbędne niewielkie pliki tekstowe (np. cookie) w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i zapewnieniem bezpieczeństwa korzystania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest utrzymanie i poprawa funkcjonalności Serwisu, uwierzytelnianie logowania i zapisywanie sesji, zapewnienie bezpieczeństwa);

 8. działania analityczne i reklamowe w Serwisie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona przez Państwa zgoda na instalowanie i przechowywanie tymczasowych plików w przeglądarce, w tym tych pochodzących od podmiotów trzecich, takich jak Google, oraz użycie skryptów dla celów analitycznych i reklamowych.

4. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe pozyskane w celu przygotowania oferty i zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo z nami w sprawie jej zawarcia.

 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług, przesyłania newslettera i informacji handlowych przetwarzamy przez okres realizacji tego celu lub do czasu wycofania zgody albo wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora (innego niż marketing bezpośredni), dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane (nie dłużej niż przez okres 6 lat), lub do momentu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 4. Nagranie rozmowy przeprowadzonej z Doradcą Klienta lub Opiekunem Partnera przechowywane jest przez okres 3 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nagranie zostanie uznane za szczególnie przydatne dla celów szkoleniowych lub niezbędne dla celów dowodowych.

 5. Informacje o okresie przetwarzania informacji w cookies i podobnych technologiach znajdują się w części III.

5. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, dla których mają zostać lub zostały zebrane. Zablokowanie niektórych plików cookie może skutkować brakiem możliwości korzystania z Serwisu lub niektórych funkcjonalności Serwisu.

6. Przysługujące prawa

a) Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

b) Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

c) W związku ze swoją szczególną sytuacją, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora. Współadministratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże: 1) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub 2) podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostanie uwzględniony zawsze.

d) W celu skorzystania z powyższych praw (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego) należy skontaktować się z danym Współadministratorem, Inspektorem Ochrony Danych lub przez Punkt kontaktowy. W przypadku subskrybcji newslettera możecie Państwo samodzielnie wycofać zgodę klikając w odpowiedni link w przesłanym newsletterze.

e) W przypadku danych zapisanych w cookies i innych plikach, uwzględnienie sprzeciwu może czasami nie być możliwe z uwagi na brak możliwości jednoznacznego określenia, że wnioskujący jest osobą, której dane są przetwarzane. W tej sytuacji możecie Państwo samodzielnie usunąć ze swojej przeglądarki zainstalowane ciasteczka i inne pliki – wskazówki jak to zrobić znajdują się w części III. niniejszej Polityki prywatności

f) W odpowiedzi na Państwa żądanie, Współadministrator podejmie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, odpowiednie działania, o których zostaniecie Państwo poinformowani przez Współadministratora pierwszego. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

7. Kto może być odbiorcą danych?

a) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby możliwe było zagwarantowanie wysokiej jakości usług oferowanych przez Semergy sp. z o.o. sp.k.

b) Wszyscy kontrahenci, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie Współadministratora i zapewniają bezpieczeństwo danych.

c) Państwa dane osobowe, bez Państwa wcześniejszej zgody, nie są i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny. Dane są udostępniane jedynie na użytek Współadministratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia.

d) Odbiorcami Państwa danych będą w szczególności osoby zatrudnione przez Współadministratorów i upoważnione do ich przetwarzania, inne podmioty należące do Grupy Bauer oraz zaufani kontrahenci świadczący na rzecz Współadministratorów usługi, w szczególności z zakresu IT.

8. Dodatkowe informacje

a) Państwa dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego. Jednak w związku z korzystaniem z usług i rozwiązań informatycznych oferowanych przez amerykańskie firmy, takie jak Microsoft, Google, Facebook, Linkedin, Twitter, dane osobowe związane z użytkowaniem naszych serwisów internetowych (IP, dane dotyczące urządzenia, przeglądarki itp.), mogą trafić do USA. Przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić wyłącznie w oparciu o jedną z przesłanek wymienionych w art. 45-49 RODO, którą w tym przypadku jest zastosowanie standardowych klauzul umownych.

III. Pliki cookie i inne technologie przetwarzające dane

 1. Czym są pliki cookie?

 1. Poprzez pliki „cookie” (tzw. ciasteczko) należy rozumieć dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową, z której użytkownik korzysta na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania strony www. Serwis może korzystać także z podobnych do cookie rozwiązań dostępnych w przeglądarkach internetowych, jak np.: magazyny (storage) do przechowywania tożsamych do opisywanych tu informacji.

 2. Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 3. Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

 4. Przechowywane informacje i dostęp do cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu i zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

 1. Jakich plików cookie używamy?

 1. Niezbędne i funkcjonalne – są niezbędne do prawidłowego działania strony lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać. Wykorzystywane są, aby:

 1. zoptymalizować Serwis pod kątem urządzeń i przeglądarek najczęściej używanych przez użytkowników – dzięki temu komputer, tablet czy telefon użytkownika wyświetli go poprawnie i czytelnie;

 2. zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie w Serwisie wybranych treści;

 3. utrzymać sesję użytkownika, kiedy odwiedza Serwis;

 4. zapewnić bezpieczeństwo Serwisu.

 1. Analityczne – z analitycznych plików cookie korzystamy po to, aby:

 1. ulepszyć funkcjonowanie Serwisu;

 2. mierzyć, nie identyfikując użytkownika, skuteczność podejmowanych działań i prezentowanych treść;

 3. tworzyć zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest Serwis. Te działania pozwalają na stałe udoskonalanie struktury i zawartości Serwisu, tak by w jak największym stopniu odpowiadał on Państwa potrzebom;

 4. używamy plików cookie dziennika ruchu zewnętrznego (Google Analytics), aby określić, które nasze strony są odwiedzane i w jaki sposób. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronach internetowych i ulepszać naszą witrynę internetową, aby lepiej dostosować ją do potrzeb użytkowników. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej. Z pełną polityką prywatności Google Analytics można zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/policies/privacy/. Więcej informacji o tym narzędziu znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl;

 5. użytkownik może zrezygnować z plików cookie Google Analytics, klikając w poniższy link i pobierając dodatek: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Rezygnacja z Google Analytics nie będzie miała wpływu na funkcjonalność odwiedzanej witryny.

 1. Reklamowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o który udostępniony jest Serwis.

 1. współpracujemy z zewnętrzną siecią reklamową (Google) w celu zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Nasz partner w sieci reklamowej wykorzystuje pliki cookie i sygnały nawigacyjne w celu dostarczania ukierunkowanych reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Jeśli nie chcą Państwo, aby te informacje były wykorzystywane w celu dostarczania ukierunkowanych reklam, mogą Państwo zrezygnować z remarketingu Google, wybierając funkcję „nie śledź” w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że nie oznacza to rezygnacji z wyświetlania reklam. Nadal będą wyświetlane ogólne reklamy;

 2. we wszystkich systemach reklamowych reklamy dopasowywane są również na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji;

 3. „Nie śledź” to funkcja, którą można ustawić samodzielnie w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcą Państwo być śledzeni. Można włączać lub wyłączać opcję „Nie śledź” w dowolnym momencie, odwiedzając stronę „Preferencje” lub „Ustawienia” przeglądarki internetowej.

3. Czas, przez jaki cookie będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika lub na serwerze Serwisu:

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 1. Cookies tymczasowe – umieszczone są na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i zostają wykasowane po jej zamknięciu.

 2. Cookies stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony w ich parametrach czas (od kilku dni do 24 miesięcy) albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 3. Logi zebrane w dziennikach (na serwerze Serwisu) przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał służący do administrowania Serwisem i zapewnienia bezpieczeństwa (wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w Serwisie, w tym także wycieku danych). Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.

 4. Cookies reklamowe i analityczne będą zapisywane na urządzeniu Użytkownika za jego zgodą. Dalsze korzystanie z Serwisu nie oznacza automatycznej zgody na zapisywanie cookies reklamowych i analitycznych.

4. Jak zmienić ustawienia, usunąć lub uniemożliwić instalację plików cookie?

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

 2. Na komputerze pliki cookie można usunąć poprzez usunięcie ich jeden po drugim według rodzajów cookies lub wszystkich na raz.

 3. Poniżej przedstawione zostały linki do instrukcji dotyczących ochrony prywatności, dokonywania zmian ustawień oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach:

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1

 • Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

 1. Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby blokowała pliki cookie lub każdorazowo ostrzegała przed ich instalacją. Ustawienia są różne w poszczególnych przeglądarkach. Instrukcje odnośnie obsługi plików cookie można znaleźć w menu „Pomoc” przeglądarki.

 2. Serwis korzysta z wtyczek z aplikacji społecznościowych Facebook, Twitter, LinkedIn.

Gdy odwiedzacie Państwo nasz Serwis, wtyczki ustanawiają bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerami ww. aplikacji. Gdy jesteście Państwo zalogowani na ww. aplikacjach, mogą one przypisać wizytę w Serwisie do Państwa profilu. Spółka, jako dostawca Serwisu, nie uzyskuje wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez ww. aplikacje. Jeśli nie chcecie Państwo, aby wizyty w Serwisie były łączone z profilami na ww. aplikacjach, należy się z nich wylogować. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z politykami prywatności poszczególnych aplikacji społecznościowych.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.02.2023 r. Wszelkie poprawki do niniejszego dokumentu będą obowiązywały od momentu publikacji.